Ysgol Syr Hugh Owen – 3D in Welsh / Yn Gymraeg

Ysgol Syr Hugh Owen is the first School to embrace and develop the use of Gaia Technologies 3D software in the classroom through the medium of Welsh.

Ysgol Syr Hugh Owen yw’r ysgol gyntaf i gofleidio a datblygu’r defnydd o dechnolegau 3D gan Gaia Technologies yn yr ystafell ddosbarth drwy gyfrwng y Gymraeg. (Gweler isod)

To watch the video, Click Here

Ysgol Syr Hugh Owen is a Welsh language medium comprehensive secondary school for pupils aged 11-18, with an on-site Sixth Form offering both traditional AS/A level options as well as vocational courses. Based in Caernarfon, North Wales, UK and with over 900 pupils, the School strongly believe in offering pupils first class facilities and modern teaching resources such as the use of 3D in the classroom.

In 2012, Ysgol Syr Hugh Owen were one of only 29 schools presented with ActiveMark Cymru, a quality award developed between Sport Wales and the Association for Physical Education. This is awarded to schools in recognition of high quality Physical Education and School Sport and celebrates the success of pupils in school and the wider sporting community. Ysgol Syr Hugh Owen will use the new 3D software to enhance their Physical Education curriculum and to allow pupils to explore the cardiovascular and respiratory systems in full 3D.

“We are extremely pleased to be working with Gaia Technologies to develop the use of 3D technology through the medium of Welsh. Based in North Wales, they are leading innovator in the field with first rate resources and support. Our aim is that the use of this technology will stimulate the imagination of our pupils, helping to explain difficult concepts and boosting our effort to raise standards.” Says Headteacher Vaughan Williams

Gaia Technologies have developed an extensive range of 3D learning content in partnership with teachers and students. This content covers the breadth of the curriculum and number of vocational courses. The content library is available for use and is packaged with the Gaia 3D Viewer. Gaia Technologies also offer a wide range of 3D hardware solutions for large spaces, classrooms and individual users.

To view the Gaia 3D Curriculum Content 2013, Click Here

To register for for Free 60 day trial, Click Here

Photosynthesis Welsh                 Photosynthesis

 

Ysgol Syr Hugh Owen yw’r ysgol gyntaf i gofleidio a datblygu’r defnydd o dechnolegau 3D gan Gaia Technologies yn yr ystafell ddosbarth drwy gyfrwng y Gymraeg.

I wylio’r fideo, Cliciwch Yma

Mae’r ysgol uwchradd Gymraeg, ar gyfer disgyblion 11-18 oed gan gynnwys Chweched Dosbarth ac yn gynnig UG traddodiadol / dewisiadau Safon Uwch yn ogystal â chyrsiau galwedigaethol. Wedi ei lleoli yng Nghaernarfon, Gogledd Cymru, a gyda dros 900 o ddisgyblion, mae’r ysgol yn credu yn gryf mewn cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf i’w ddisgyblion ac mae adnoddau addysgu modern megis y defnydd o 3D yn yr ystafell ddosbarth, yn ran allweddol o’r cynnig hynny.

Yn un o’r 29 o ysgolion drwy Gymru a ddyfarnwyd yn 2012 gyda ActiveMarc Cymru, gwobr ansawdd a ddatblygwyd rhwng Chwaraeon Cymru a’r Gymdeithas ar gyfer Addysg Gorfforol, mae’n gydnabyddiaeth o ansawdd uchel ac yn dathlu llwyddiant y disgyblion yn yr ysgol a’r gymuned chwaraeon ehangach. Bydd Ysgol Syr Hugh Owen yn defnyddio’r meddalwedd 3D newydd i wella eu cwricwlwm Addysg Gorfforol ac i alluogi disgyblion i archwilio’r systemau cardiofasgwlaidd a resbiradol mewn 3D llawn.

“Rydym yn hynod falch o fod yn cydweithio gyda Gaia Technologies i ddatblygu’r defnydd o dechnoleg 3D trwy gyfrwng y Gymraeg. Nid yn unig mae’n gwmni lleol, Cymreig, mae hefyd yn arloesi yn y maes gyda’r adnoddau a chefnogaeth o’r radd flaenaf. Ein gobaith yw y bydd defnydd o’r dechnoleg yn sbarduno dychymyg disgyblion, yn gymorth i esbonio cysyniadau anodd ac yn ychwanegu at ein hymdrech barhaus i godi safonau.” meddai’r Pennaeth, Vaughan Williams

Drwy weithio mewn partneriaeth ag athrawon a myfyrwyr, mae Gaia Technologies wedi datblygu amrywiaeth eang o gynnwys 3D ar gyfer y sector addysg. Mae’r cynnwys hwn yn ymwneud ag ehangder y cwricwlwm a nifer y cyrsiau galwedigaethol. Mae’r cwricwlwm 3D ar gael i’w ddefnyddio ac yn cael ei becynnu gyda’r 3D Gaia Viewer. Mae Gaia Technolgies hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o galedwedd 3D ar gyfer gofodau mawr, ystafelloedd dosbarth a defnyddwyr unigol.

Er mwyn gweld y Cwricwlwm 3D 2013 Gaia Cwricwlwm, Cliciwch Yma (Saesneg yn unig)

I gofrestru ar gyfer treial 60 diwrnod am ddim, Cliciwch Yma

EUSLA | Investor Relations | Terms & Conditions | Privacy Policy | Cookies | Accessibility